Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «N.G.P. PLASTIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

σε Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 9.10.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «N.G.P. PLASTIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Γενική Συνέλευση την 13.11.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.30΄, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «N.G.P. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (θέση Γαλότα, Ισθμός Κορίνθου), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών της εταιρικής χρήσης 2013 της Εταιρίας, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 της Εταιρίας, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ελεγκτικής εταιρίας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.

3. Εκλογή ελεγκτικού φορέα για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 και καθορισμός της αμοιβής του.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014 και για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2015, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.

5. Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που ανήκει η Εταιρία, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

6.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών.

7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Όποιοι μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνέλευσης ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της κατάθεσης στην Εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Κόρινθος 9.10.2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο